Регламент

РЕГЛАМЕНТ


НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ
„ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“

ОРГАНИЗИРА

ДВАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ МУЗИКАЛНО ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС
„ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“

18 -19 юли 2020 г.

Конкурсът се провежда с подкрепата на Министерство на Културата Република България, Районен исторически музей – Ст. Загора, НФ „Култура“ към КТ Подкрепа, Ротари клуб - Ст. Загора и Ария България


СТАТУТ

ЦЕЛ: Изява на талантливи деца, ученици, студенти и преподаватели в областта на българското народно-песенно, инструментално, танцово и изобразително изкуство. Запазване и обогатяване на българската национална култура.


РЕГЛАМЕНТ

ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ

 1. Общи условия.

  1. До участие се допускат само индивидуални участници, които отговарят на условията, посочени в регламента. В залата ще се допускат само индивидуални участници с неповече от един или двама съпровождащи музиканти при стриктно спазване на действащите мерки за неразпространение на Covid 19 !!!

  2. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

1. Анкетна карта по приложен образец – попълнена онлайн

2. Декларация за информирано съгласие и споделена отговорност

3. Копие от пощенски запис или банков превод на такса за участие

  1. Възрастови групи:

Участниците се разделят в 5 (пет) възрастови групи:

 • I-ва група,  детски градини - до постъпване в първи клас

 • ІІ-ра група, от 1 – 4 клас, начален етап на образование 

 • ІІІ-та група, от 5 – 7 клас, прогимназиален етап на образование

 • ІV-та група, от 8 – 12 клас, гимназиален етап до навършване на 18-годишна възраст

 • V-та група – от 18 до 29 навършени години (младежи)

*Забележка - Навършването на 18-годишна възраст се смята към датата на провеждане на конкурса /датата на награждаване/

  1. Ще бъдат присъдени:

   1. Индивидуални награди:

 • Грамота за всеки участник в конкурса

 • Диплом за присъдено първо, второ или трето място на индивидуалните участници от категории „Народно пеене“ и „Народни инструменти и акордеон“ от трета и четвърта възрастови групи.

 • Специална награда - диплом „Отлично представяне“ и златен, сребърен и бронзов медал за най-добрите индивидуални изпълнители от първа , втора и пета възрастови групи в категории „Народно пеене“ и „Народни инструменти и акордеон“

 • Парични награди

 • Поощрителни награди

 1. Индивидуалните изпълнители от трета и четвърта възрастова група се класират, като се присъждат само по едно първо, второ и трето място, без наградите да се дублират. Класираните на първо, второ и трето място индивидуални изпълнители в трета възрастова група получават правото на целева финансова подкрепа за участие в майсторски клас или курс. Класираните на първо, второ и трето място индивидуални изпълнители в четвърта възрастова група получават право на годишна стипендия от Министерството на културата при условията и при реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.

 1. Журито има право да не присъжда всички награди. Резултатите са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

  1. Заявки за участие по образец ще се зачитат само подадените в срока за мартенското издание на конкурса 2020 г. и отговорилите положително на онлайн анкетата изпратена предварително до всички участници.

 1. За невярно подадена информация участниците се декласират.

 1. Нови заявки за участие не се приемат

  1. Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от Организационен щаб на база платени такси за участие и потвърждение за участие чрез анкетата,която беше изпратена до всички подали заявки в срока предвиден за нормалното провеждане на конкурса през март 2020 г.. Графикът и програмата на конкурса ще бъдат поместени в сайта на „НМФС Орфеево изворче“ www.orfeevoizvorche.org, най-късно до 10.07.2020 г.

  1. Мястото на провеждане на конкурса е Районен исторически музей град Стара Загора.

  1. Такси за участие:

 • Индивидуално изпълнение – 20 лева

 • Участие в групи до 3 човека – 8 лева за всеки изпълнител

Съпровождащите музиканти - не повече от двама!

 1. Разходите за път, хотел и храна са за сметка на участниците.

  1. Заплащане: По банков път

Банкова сметка:
ДСК –
BG30STSA93000024120152 – за конкурса „Орфеево изворче“
Или чрез EasyPay/Epay
КИН:8267887927 - Oснование за превода:Трите имена на участника, град. Ако е група- името на групата, град и брой участници.

 1. КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ

  1. Индивидуални изпълнители

Право на участие имат изпълнители на народни песни и народни инструменти – кавал, гъдулка, гайда, тамбура и акордеон.

   1. Народно пеене:

Участниците изпълняват две народни песни от съответния фолклорен регион с времетраене до 5 минути.

Участниците от І-ва и ІІ-ра възрастови групи изпълняват две бързи народни песни до три куплета, а за ІІІ-та, ІV-та, и V-та възрастови групи се изисква една бавна (безмензурна) народна песен до два куплета и една бърза – до три куплета.

Забележка № 7 За III-та възрастова група бавната песен е желателно да се изпълни без акомпанимент (акапела), а за IV-та възрастова група бавната песен да се изпълни задължително без съпровод(акапела).

    1. Съпроводът за изпълнителите на народни песни е по желание – с един инструмент или два инструмента или / съпровод на ел. носител- задължително на флашка!/ Съпровод на CD не се се приема! Отсвира между куплетите трябва да бъде с дължина не повече от 8 такта.

   1. Народни инструменти

Изпълнителите от I-ва и II-ра възрастови групи изпълняват две бързи пиеси от фолклорна област по избор.

Изпълнителите от III-та, IV-та и V-та възрастови групи изпълняват една бавна и една бърза пиеса от фолклорна област по избор, с изключение на изпълнителите на тамбура, които изпълняват две бързи пиеси от фолклорна област по избор.

–Изпълнителите на акордеон свирят две народни пиеси – едната с бавна и бърза част, а втората – бърза, до 5 минути общо.

Забележка № 9 Желателно е участниците да са облечени в народни носии, по възможност автентични, но поради невъзможност да се осигури зала за преобличане /заради мерките за неразпространение на Ковид 19/ това условие не е задължително.

Забележка № 10 Индивидуални изпълнители, които се явяват с един и същ репертоар всяка година, ще бъдат декласирани.

  1. Колективни изпълнения не се допускат

Председател на УС на НМФС „Орфеево изворче“

доц. д-р Георги Петков ..........................

Управителен съвет на

НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ

ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“

За контакти:

e-mail: nmfs.orfeevoizvorche@gmail.com

Председател доц. д-р Георги Петков: gpetkov@abv.bg

Зам. председател гл. ас. д-р Маргарита Кръстева mmkrusteva@gmail.com

0888 143 952

Секретар Атанас Колев: akolev@mail.bg; тел: 0896789888

Comments are closed.