Регламент back

РЕГЛАМЕНТ


НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ
„ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“

С подкрепата на Община Стара Загора
и Министерство на Културата

ОРГАНИЗИРА

ДВАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ МУЗИКАЛНО ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС
„ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“

20 -22 март 2020 г.

КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ЖИВКО ТОДОРОВ


СТАТУТ

ЦЕЛ: Изява на талантливи деца, ученици, студенти и преподаватели в областта на българското народно-песенно, инструментално, танцово и изобразително изкуство. Запазване и обогатяване на българската национална култура.


РЕГЛАМЕНТ

Общи условия.

До участие се допускат желаещи кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента.

Възрастови групи:

Участниците се разделят в 5 (пет) възрастови групи:

I-ва група - детски градини (до постъпване в първи клас);

ІІ-ра група - 1 – 4 клас (начален етап на образование);

ІІІ-та група - 5 – 7 клас (прогимназиален етап на образование);

ІV-та група - 8 – 12 клас (гимназиален етап до навършване на 18-годишна възраст)

V-та група - 18 - 29 навършени години (младежи)

*Забележка - Навършването на 18-годишна възраст се смята към датата на провеждане на конкурса (датата на награждаване)

Ще бъдат присъдени:

Индивидуални награди:

 • Грамота за всеки участник в конкурса
 • Диплом за присъдено първо, второ или трето място на индивидуалните участници от категории „Народно пеене“ и „Народни инструменти и акордеон“ от трета и четвърта възрастови групи.
 • Специална награда - диплом „Отлично представяне“ и златен, сребърен и бронзов медал за най-добрите индивидуални изпълнители от първа , втора и пета възрастови групи в категории „Народно пеене“ и „Народни инструменти и акордеон“
 • Парични награди
 • Поощрителни награди
 •  Награди на партньори

*Индивидуалните изпълнители от трета и четвърта възрастова група се класират, като се присъждат само по едно първо, второ и трето място, без наградите да се дублират. Класираните на първо, второ и трето място индивидуални изпълнители в трета възрастова група получават правото на целева финансова подкрепа за участие в майсторски клас или курс. Класираните на първо, второ и трето място индивидуални изпълнители в четвърта възрастова група получават право на годишна стипендия от Министерството на културата при условията и при реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.

*Журито има право да не присъжда всички награди. Резултатите са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Колективни награди:

 • Приз на кмета на община Стара Загора
 • Награда на Тракийско дружество „Одринска епопея”
 • Плакет и диплом „Отлично представяне“ за най-добре представилите се танцови и хорови колективи
 • Награда на фондация „Български фолклор“
 • Парични награди
 • Поощрителни награди
 • Награди на партньори

Заявки за участие по образец се приемат до 20 февруари 2020 г. само по интернет, на сайта на Националния музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“:
www.orfeevoizvorche.org – меню „конкурси" - конкурс „Орфеево изворче" – „Заявка за участие“.

За невярно подадена информация участниците се декласират.

След заявения определен срок, заявки не се приемат.

Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от Организационен щаб на база платени такси за участие и се спазва стриктно. Графикът и програмата на конкурса ще бъдат поместени в сайта на „НМФС Орфеево изворче“ www.orfeevoizvorche.org, най-късно до 10.03.2020 г.

Мястото на провеждане на конкурса е град Стара Загора.

Такси за участие:

 • Индивидуално изпълнение – 20 лева
 • Участие в групи до 10 човека – 8 лева за всеки изпълнител
 • Участие в хорове, оркестри и ансамбли:

– От 11 до 15 човека – 100 лв. (за целия състав)

– От 16 до 20 човека – 140 лв. (за целия състав)

– От 21 до 25 човека – 160 лв. (за целия състав)

– Над 25 човека – 180 лв. (за целия състав)

Когато групата е съпровождаща на солисти, тя не се оценява от журито и не дължи такса за участието си.

Разходите за път, хотел и храна са за сметка на участниците.

Заплащане: По банков път

Банкова сметка:
ДСК – BG30STSA93000024120152 – за конкурса „Орфеево изворче“

Или чрез EasyPay/Epay
КИН:8267887927 - Oснование за превода:Трите имена на участника, град. Ако е група- името на групата, град и брой участници.

Най-късно до 25.02.2020 г.


КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ

Индивидуални изпълнители

Право на участие имат изпълнители на народни песни и народни инструменти – кавал, гъдулка, гайда, тамбура и акордеон.

Народно пеене:

– Участниците изпълняват две народни песни от съответния фолклорен регион с времетраене до 5 минути.

– Участниците от І-ва и ІІ-ра възрастови групи изпълняват две бързи народни песни до три куплета, а за ІІІ-та, ІV-та, и V-та възрастови групи се изисква една бавна (безмензурна) народна песен до два куплета и една бърза – до три куплета.

Забележка № 7 За III-та и IV-та възрастова група бавната песен да се изпълни задължително без съпровод (акапела).

Съпроводът за изпълнителите на народни песни е по желание – с един инструмент, инструментална група или / съпровод на ел. носител- задължително на флашка!/ Съпровод на CD не се се приема! Отсвира между куплетите трябва да бъде с дължина не повече от 8 такта.

Народни инструменти

– Изпълнителите от I-ва и II-ра възрастови групи изпълняват две бързи пиеси от фолклорна област по избор.

–Изпълнителите от III-та, IV-та и V-та възрастови групи изпълняват една бавна и една бърза пиеса от фолклорна област по избор, с изключение на изпълнителите на тамбура, които изпълняват две бързи пиеси от фолклорна област по избор.

–Изпълнителите на акордеон свирят две народни пиеси – едната с бавна и бърза част, а втората – бърза, до 5 минути общо.

Забележка № 9 Желателно е участниците да са облечени в народни носии, по възможност автентични.

Забележка № 10 Индивидуални изпълнители, които се явяват с един и същ репертоар всяка година, ще бъдат декласирани.

Колективни изпълнения

Възрастовата група, в която се състезава състава, се определя спрямо възрастовата група, в която влиза по-голямата част от участниците в него.

Хорове и ансамбли се явяват в 4 възрастови групи

– І-ва група – до 6 навършени години

– ІI-ра група – от 7 до 13 навършени години

– ІII-ра група – от 14 до 19 навършени години

– IV-та група – над 20 навършени години

Броят на участниците в хоровете е над 15 изпълнители, а на ансамблите – без ограничение.

– Народните хорове изпълняват две обработки, една от които е задължително акапелна, а вокално-инструменталните ансамбли – три, една от които е акапелна.

– Хорове с академично (школувано) пеене изпълняват две обработки на народни песни и една по избор, като една от песните задължително е акапелна.

Забележка № 11 В заявката за участие да се посочи: името на ръководителя, институцията, която представят, репертоар, заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент.

Дуа,Триа, квартети, квинтети и секстети

– Изпълняват по две или три песни с общо времетраене до 8 минути.

Камерни вокални състави до 8 изпълнители

– Изпълняват по две или три песни с общо времетраене до 8 минути.

Групи за танцов фолклор

Броят на участниците в камерните танцови групи е до 8 изпълнители, в танцовите състави от 10 до 16 изпълнители и в ансамблите без ограничение.

– Камерните групи представят програма до 8 минути, танцовите състави и ансамбли до 15.

– Камерните танци да бъдат с тематична или сюжетна форма.

– Съвременни български танци на фолклорна основа – участниците представят програма до 15 минути.

Забележка № 12 В заявката за участие се посочва названието на танца, автора на хореографията, музика и времетраене.

Оркестри и камерни инструментални групи
Явяват се в 4 възрастови групи:

– І-ва група – до 7 навършени години

– ІI-ра група – от 8 до 13 навършени години

– IІI-та група – от 14 до 19 навършени години

- IV-та група - над 20 навършени години

Броят на участниците в камерните групи е до 8, а за оркестрите – до 30 изпълнители.

– Камерните групи (акордеон) изпълняват по две бързи народни пиеси с времетраене до 6 минути.

– Народните оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси – бавна и бърза , или една пиеса с обособени два дяла с времетраене до 6 минути.

– В народните оркестри могат да се включат и класически инструменти без цигулка и пиано.

Народни традиции и обичаи. Групи за автентичен фолклор

– Групите за автентичен фолклор и камерните състави изпълняват две народни песни от съответната фолклорна област с времетраене до 5 минути, а участниците трябва да бъдат облечени с народни носии.

– В конкурса могат да участват и фолклорни групи от различните етноси, които изпълняват една българска народна песен и една от съответния етнос до 5 минути общо.

– Автентични обичаи от фолклорния регион – участниците представят обичаи с времетраене до 15 минути.

– Словесен фолклор – разказвачи на притчи, легенди, предания, хумор и др. с времетраене до 8 минути

– Ревю на автентични носии с анотация с времетраене до 10 минутиКонкурс по изобразително изкуство „Никола Гигов“

Уважаеми участници,

В памет на почетния председател и кръстник на НМФС „Орфеево изворче“ Никола Гигов, от миналата година традиционният конкурс за рисунка на нашия съюз прераства в конкурс по изобразително изкуство и ще носи неговото име.

Право на участие имат деца от цялата страна, които ще бъдат разпределени в четири възрастови групи и оценени от компетентно жури.

– I-ва група – до 6 навършени години (детски градини)

– ІІ-ра група – от 7 до 10 навършени години (1 – 4 клас, начален етап на образование)

– ІІІ-та група – от 11 до 13 навършени години (5 – 7 клас, прогимназиален етап)

– ІV-та група – от 14 до 17 навършени години (8 – 12 клас, гимназиален етап)

Темата за 2020 г. ще бъде обявена и публикувана на сайта на „Орфеево изворче“ до края на месец ноември 2019 г.

Да се спазват следните изисквания:

– Формат на творбата по избор

– Материали и техники – приемат се както традиционни материали и техники в изящните и приложни изкуства, така и новаторски търсения и нестандартни идеи.

– Всяка рисунка да бъде придружена с кратко описание отпечатано на лист и поставено на гърба на творбата.

– Всеки участник има право да изпрати до 2 рисунки.

– Групови творби не се приемат.

Такса за участие – 5 лв. на творба

– Заплащането става единствено по банков път на сметката на НМФС „Орфеево изворче“, посочена в т. 1.8

– Творбите за конкурса да се изпращат с пощенско клеймо най-късно до 30.04.2020 г. на адрес:

гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ № 2, Национална федерация култура, Конкурс за рисунка „Никола Гигов“

Всяка творба трябва да съдържа задължително следните данни:

– трите имена на участника

– град/село, клас, училище, друга институция

– клуб, кръжок, школа (ако детето представя извънкласна форма)

– име на ръководителя

– точен адрес, телефон и e-mail адрес на институцията или ръководителя

Ще бъдат раздадени следните награди:

– По една 1-ва, 2-ра и 3-та награда във всяка възрастова група (специален диплом и медал) с право на участие в международни изложби

– Поощрителни награди (диплом и право на участие в пътуващи изложби в страната)

– Грамоти за участие

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 24 май 2019 г. на сайта на НМФС „Орфеево изворче“.

Забележка № 13 Представените в конкурса творби не се връщат на участниците. Същите остават в архива на конкурса по изобразително изкуство „Никола Гигов“ за използването им в организирани изложби.

Лица в неравностойно положение, със специални образователни потребности и деца от Домовете за деца лишени от родителски грижи се допускат до участие в конкурсите без да заплащат такса за участие.

Председател на УС на НМФС „Орфеево изворче“

доц. д-р Георги Петков ..........................

Управителен съвет на

НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ

„ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“

За контакти:

e-mail: nmfs.orfeevoizvorche@gmail.com

Председател доц. д-р Георги Петков: gpetkov@abv.bg

Зам. председател гл. ас. д-р Маргарита Кръстева mmkrusteva@gmail.com

0888 143 952

Секретар Атанас Колев: akolev@mail.bg; тел: 0896789888

Comments are closed.